PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE, 28.09.2021.
 
Til stede: Arne og Turid Mellerud, Asmund Amundlien, Bjørn Øversjøen, Eva Margareta Engenes, Gunhild Aalstad, Heidi Videhi Røsdal, Karl Lorentzen, Lennart og Marianne Solli, Per Olav Hansen, Roar Struck, Siv Trude Røstø og Tore Wien.
 
Klubbens styre 01.07.2021 – 31.06.2022 består av:
President: Siv Trude Røstø 
Påtroppende president: Asmund Amundlien 
Avtroppende president: Torbjørn Skogsrød 
Sekretær: Heidi Videhi Røsdal 
Kasserer: Arne Erik Haldsrud 
Styremedlem: Gunhild Aalstad
 
Saker:  
Sak 1. Konstituering av møtet
Møteleder: Siv Trude Røstø
Referent for dette møtet: Heidi Videhi Røsdal
To deltakere til å underskrive protokoll: Gunhild Aalstad og Tore Wien Konstituering av møtet ble godkjent.
 
Sak 2. Årsmelding fra foregående Rotaryår, 2020 – 2021
Årsmeldingen er skrevet av avtroppende president, Torbjørn Skogsrød. Da han ikke hadde anledning til å stille på årsmøtet, ble årsmeldingen opplest av Heidi Videhi Røsdal. Vedtak: Årsmeldingen ble godkjent, med én rettelse og det er en korrigering på antall medlemmer fra 39 til 38. Og antall kvinnelige medlemmer, justeres ned til 14 kvinnelige. Dette ut fra det antall medlemmer som var registrert pr. 30.06.2021. 
 I tillegg kom det en kommentar på at den oppdaterte strategiplanen ikke var sendt ut. Den ligger på vår internettside, https://hunngjovik.rotary.no/no/strategiplan#.YVn6lJpByUk. Trykk på «Link til Strategiplan» og den kommer opp. Sekretær sender den ut til alle medlemmene våre.
 
Sak 3. Regnskap fra foregående Rotaryår, 2020 - 2021 
Arne Erik Haldsrud hadde gjort klart regnskapet. Da han ikke hadde anledning til å delta på årsmøtet, la Siv Trude Røstø fram regnskapet, som består av tre deler, driftsregnskap for klubben, RYLAregnskap, legatregnskap, og disse er samlet i et konsernregnskap. Driftsregnskapet viser et overskudd på kr 12.627,80. Da RYLA-arrangementet er utsatt pga. Covid-19, har deltakeravgiftene blitt refundert. Det betyr at RYLA-regnskapet er på kr 0,-. Vi har fortsatt en beholdning av
Personlighetstester til kr 8.574,-, som vil bli brukt når arrangementet kan gjennomføres. Legatet har et overskudd (renteinntekt) på kr 296,91. Samlet overskudd for konsernet er på kr 12.924,71. Egenkapitalen er på kr 291.980,65, når gave til 40-års jubileum (kr 2.000) og mottatt bidrag til sommerleir (kr 24.000) er fratrukket. 
Klubbens valgte revisor, Roar Struck, har gjennomgått regnskapene samt kontrollert klubbens bankkonti. Revisor har funnet regnskap og konti i orden og i samsvar med god skikk, og han anbefaler godkjenning. Vedtak: Regnskap for Rotaryåret 2020 - 2021 godkjennes. 
 
 
Sak 4. Budsjett
Det har ikke vært økning på medlemskontingenten på flere år. Forslag om økning av medlemskontingent med kr 100,- for hvert halvår, for Rotaryåret 2021 – 2022. Det vil si at kontingenten økes til kr 1.100,- pr. halvår. Vedtak godkjent.
 
Siv Trude Røstø la fram budsjettforslag, med kr 55.000,- i underskudd. Det er spesielt 4 poster blant de budsjetterte utgiftene som er spesielle for dette Rotaryåret:
-        40-års jubileum, leielokaler
-        PC-utstyr, inkl. lisens (PC, mikrofon, kamera for sending)
-        Sommerleir for vanskeligstilte barn
-        Distriktskonferansen 2022 på Gjøvik
 
Budsjettet ble godkjent med følgende endring: Øke antall medlemmer til 44 ved årets slutt.
 
Det ble diskutert flere tiltak for å beholde / øke medlemsmassen. Vi kan forbedre fadderordningen, slik at vi beholder medlemmer. Vi kan forsøke å få inn tidligere RYLA-deltakere. 
 
Sak 5. Valg av innkommende president for Rotaryåret 2022-2023 
De tre siste presidentene kommer med forslag til innkommende president, fra neste år. Heidi Videhi Røsdal, ble valgt med akklamasjon. 
 
Sak 6. Valg av revisor 
Roar Struck ble valgt med akklamasjon. 
 
Sak 7. Valg av legatstyre 
Past president: Torbjørn Skogsrød
Leder av samfunnskomiteen: Bjørn Øversjøen
Medlem: Kirsten Bakke
 
Presidenten gir to mandater til legatstyret:
-        Sommerleiren for vanskeligstilte barn
-        Legatstyret ser på statuttene til legatet
 
Sak 8. Innkomne forslag
Ingen innkomne forslag er kommet inn.
Presidenten, kom med disse sakene:
-        Utdeling av pins til medlemmene i prosjektkomiteen for sommerleiren.
-        Gave til eksterne foredragsholdere, så gir vi boken «Anekdoter og muntre historier fra Gjøvik», som er skrevet av et tidligere Rotary-medlem. Dette da det ikke er alle foredragsholdere som ønsker vin-flaske som gave. Denne boken er også grunnlaget for legatet vårt. Forslag om å selge ut det lageret vi har. De som ønsker å selge bøker, gir beskjed til Kalle. Flere bøker ble solgt etter årsmøtet.
 
 
 
Siv Trude Røstø                                                           Heidi Videhi Røsdal
President                                                                       Referent
 
Underskrift av årsprotokoll:
 
 
________________________________                          ______________________________
Gunhild Aalstad                                                            Tore Wien 


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Quality Hotel Strand Gjøvik
Adresse: Strandgaten 15
Postnummer: 2815
Sted: Gjøvik
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 18:30
Møtespråk: no


Klubbens møter:

Klubbmøte

2022-11-29 18:30 - 19:30

Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...